Accès obert Vols més informació?

Presentació

L'assignatura de Dret urbanístic té com a objectiu introduir l'estudiant en l'urbanisme i oferir-li una visió completa de l'ordenament urbanístic, entès com el conjunt de normes jurídiques que, per si mateixes o per mitjà del planejament, estableixen el règim jurídic de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació.

Crèdits: 4 ECTS

Inici: 19 setembre 2018

El millor aprofitament de l'assignatura de Dret Urbanístic requereix d'uns coneixements previs en l'àmbit del Dret Administratiu, tant general com especial. No obstant, i com a conseqüència de que l'urbanisme és una matèria indissolublement lligada al règim jurídic de la propietat immobiliària, és molt recomanable disposar també d'uns mínims coneixements en matèria de Dret Civil, especialment en matèria de drets reals (dret immobiliari i registral).

Objectius i competències

L'estudi de l'assignatura ha de permetre introduir l'estudiant en l'urbanisme, tot oferint-li una visió completa del ordenament urbanístic, entès com el conjunt de normes jurídiques que, per sí mateixes o per mitjà del planejament, estableixen el règim de la propietat del sòl i regulen l'activitat administrativa encaminada a l'ús del sòl, la urbanització i l'edificació. 

Des d'aquesta perspectiva, els materials didàctics i les diferents activitats acadèmiques plantejades han de traduir-se en l'assoliment d'unes determinades competències, que podem agrupar en dos grans blocs:

 1. Competències transversals:
  • L'aprenentatge autònom i l'adaptació a noves situacions.
 2. Competències específiques:
  • Identificació dels principis jurídics, així com de les institucions jurídiques específiques per a cada àmbit disciplinari.
  • Aplicació dels principis del dret i la normativa jurídica a supòsits de fet.
  • Anàlisi de la realitat social des de la perspectiva del dret com a sistema regulador de les relacions socials.

Metodologia d'avaluació

La metodologia d'avaluació que es seguirà en aquesta assignatura, com després veurem amb més detall, depenent dels objectius d'aprenentatge i de les competències que persegueix, pot consistir en la realització, entre d'altres, d'exercicis i/o preguntes teòrico-pràctiques, enregistrament de vídeos i/o àudios, realització de qüestionaris amb un temps limitat i/o participació en debats, wikis, blogs i/o vídeoblogs. En aquest sentit, l'estudiant ha de disposar dels dispositius necessaris pel correcte seguiment de totes aquestes metodologies d'avaluació (particularment d'eines que permetin l'enregistrament de vídeo i/o so).

Número de PACs d'aquesta assignatura:

L'avaluació continuada d'aquesta assignatura consisteix en la realització de 4 PACs.

Continguts

L'assignatura de Dret Urbanístic és divideix en quatre grans blocs que es corresponen amb els diferents temes dels materials didàctics. Són els següents:


Unitat 1: Antecedents històrics i fonts del dret urbanístic.

 1. Aproximació al Dret Urbanístic.
 2. El Dret Urbanístic a Catalunya.
 3. La Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979.
 4. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006. El Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost. Els nous problemes de les ciutats.
 5. Principis generals del Dret Urbanístic.


Unitat 2: El règim jurídic de la propietat del sòl.

 1. La regulació constitucional de la propietat.
 2. La regulació urbanística del dret de propietat del sòl: les classes de sòl al TRLS de 2008 i la classificació al TRLU.
 3. El règim jurídic del subsòl.
 4. L'aplicació dels principis i tècniques del Dret Urbanístic.


Unitat 3: El planejament urbanístic.

 1. Origen històric i funcionalitat dels plans urbanístics.
 2. Els plans com a norma de rang reglamentari.
 3. Principis i regles d'articulació dels plans.
 4. Tipus de plans: plans territorials i urbanístics.
 5. El procediment d'elaboració i aprovació dels plans.
 6. Modificació i revisió dels plans.


Unitat 4: Gestió Urbanística.

 1. Plantejament: gestió urbanística i gestió del planejament.
 2. Pressupòsits jurídics per a l'execució dels planejament.
 3. Sistemes de gestió urbanística.


Unitat 5: El foment i la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl. La protecció de la legalitat urbanística

L'edificació.

 1. Les llicències urbanístiques. La comunicació prèvia.
 2. Deures de conservació i rehabilitació. La declaració de ruina.
 3. La incidència de la legislació sectorial.

La protecció de la legalitat urbanística.

 1. Regles i principis generals de protecció de la legalitat urbanística.
 2. Les infraccions urbanístiques.
 3. El dret urbanístic sancionador.
 4. El procediment sancionador en matèria urbanística.
 5. La tutela judicial de l'urbanisme.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Marc Vilalta Reixach

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu per crèdit 51,91 €

Matrícula oberta

Fins al 18 de setembre inclòs

Matricula't

Inici de docència: setembre 2018

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Sexe
Data naixement
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 1Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
Telèfon 2Ex.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Sol·licita informació