Accès obert Vols més informació?

Presentació

L'assignatura de Sociolingüística t'introduirà en l'anàlisi de les llengües des d'una perspectiva social. Així, la llengua (gramàtica, fonètica, etc.) començarà a compartir el seu paper com a objecte principal d'estudi amb l'altra pota de la disciplina: l'estudi de les societats sobre les que se sustenta l'ús de les llengües.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

La sociolingüística és una disciplina àmplia que estudia les relacions entre llengua i el seu medi social. La sociolingüística comprèn tant l'estudi de la llengua en relació amb la societat, perspectiva estudiada des de la "sociolingüística de la variació"; com l'estudi de la societat en relació amb la llengua, aspecte del qual s'ocupa la sociologia de la llengua o del llenguatge. A Catalunya dominen els estudis sociològics de la llengua. Aquest fet és molt comprensible, ja que la situació de contacte de llengües en què viu la llengua catalana, amb una preocupació constant pel seu futur, ha propiciat que molts sociolingüistes del nostre domini lingüístic centressin els seus estudis des d'aquesta perspectiva. El seu objectiu ha estat la contribució a assegurar la vitalitat de la nostra llengua. Tanmateix, en aquesta assignatura estudiaràs les dues perspectives i també d'altres com l'antropologia lingüística o l'etnografia de la comunicació ja que són molts també i molt interessants els estudis que des d'aquests vessants s'han fet a casa nostra.

Així doncs, en aquesta assignatura t'endinsaràs en les principals subdisciplines i corrents ideològics de la sociolingüística: el variacionisme, la sociologia del llenguatge, la sociolingüística de la interacció i finalment la sociolingüística crítica tant des d'un punt de vista internacional, sobretot anglosaxó, però també europeu, com català. Els tactats aniran doncs des de la variació i el canvi lingüístic, el contacte de llengües, els processos de manteniment i substitució lingüístics, els usos de les llengües en contextos bilingües i multilingües, llengua i poder, les pràctiques lingüístiques en els conflictes socials o les ideologies de la llengua. Paral·lelament analitzaràs i estudiaràs els diferents mètodes de recerca sociolingüística en cada un d'aquests àmbits per tal d'entendre que el mètode emprat també condiciona els resultats obtinguts de la recerca i la resposta a les diferents hipòtesis plantejades pels sociolingüistes.

En completar aquesta assignatura tindràs un coneixement de la gènesi d'aquesta disciplina, com ha evolucionat, quines preguntes s'han anant fent els sociolingüistes des de les diferents perspectives i com les seves "troballes" han contribuït a fer-nos entendre la interrelació entre llengua i societat.

Objectius i competències

Seguint les directrius del marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o altrament dit "Pla Bolonya", totes les matèries han de treballar un seguit de competències i objectius.

Els objectius generals que hauràs d'assolir amb l'estudi d'aquesta assignatura són els següents:

 1. Conèixer la gènesi de la sociolingüística com a disciplina.
 2. Familiaritzar-se amb els principals corrents ideològics i subdisciplines de la sociolingüística.
 3. Saber identificar els principals sociolingüistes tant a nivell internacional com català i les seves aportacions a la disciplina.
 4. Entendre les orientacions i els conceptes més importants de la matèria estudiada i familiaritzar-se amb la terminologia pròpia de la disciplina.
 5. Conèixer diferents mètodes de la recerca sociolingüística.
 6. Poder arribar a llegir amb comoditat i de manera crítica textos especialitzats d'aquest camp.

Competències

En el transcurs de l'estudi d'aquesta assignatura treballaràs algunes de les competències específiques i transversals que detallem a continuació:

Competències Específiques

1. Identificació, en un estudi o treball sobre la llengua, del seu marc, els seus antecedents teòrics i les seves aportacions originals.
1.1. Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.

2. Identificació de les relacions de la lingüística amb les altres ciències, humanes, socials o experimentals, i, al mateix temps, caracterització del que la distingeix i singularitza com a ciència.
2.1. Saber concebre la llengua en la seva dimensió social, conèixer els estudis propis d'aquest àmbit i les seves aplicacions.

3. Coneixement de les relacions que estableixen amb les llengües els diferents grups socials:funcions socials i funcions comunicatives.
3.1. Conèixer la variació que el llenguatge experimenta d'acord amb les diferents funcions i els àmbits d'ús, comunicatius, socials i professionals, amb els seus gèneres i registres corresponents.
3.2. Conèixer com diverses concepcions de la llengua responen a diverses formes d'organització social i exercici del poder.
3.3. Conèixer la gènesi de la sociolingüística com a disciplina.
3.4. Conèixer les orientacions més importants de la sociolingüística (especialment la feta en les terres de parla catalana) i els seus conceptes clau, amb la finalitat de comprendre de manera profunda textos especialitzats.
3.5. Saber analitzar dades sociolingüístiques a partir dels mètodes d'alguna de les seves orientacions principals.
3.6. Conèixer la posició diferenciadora de les habilitats comunicatives i les llengües dintre de les diverses formes d'activitat econòmica.
3.7. Conèixer les relacions entre extracció social i capital lingüístic.

4. Comprensió i anàlisi del paper de la cultura en la dinàmica de la societat catalana.
4.1. Comprendre com els diferents contextos socials i culturals afecten la naturalesa del llenguatge i el significat.
4.2. Comprendre que la posició social dels individus, les desigualtats d'accés a les diferents formes de capital i el paper de les institucions intervenen en els processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, i d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, com també en la creació de significats culturals.
4.3. Comprendre i analitzar la dimensió espacial (local/nacional/global, moviments demogràfics, construcció i representació de l'espai, etc.) dels processos de reproducció cultural, de dominació i resistència, d'intercanvi, distribució i recepció de la cultura, i de creació de significats culturals.

Competències Transversals

1. Cerca, gestió i ús de la informació.
1.1. Comprendre i conceptualitzar la informació, organitzar-la, classificar-la, indexar-la, titular-la, resumir-la, extreure la informació que és pertinent per a un context especificat i crear compendis a partir de múltiples fonts i documents.

2. Ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.
2.1. Treballar de manera productiva dintre un equip en xarxa o en un entorn virtual.

3. Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
3.1. Sintetitzar idees i argumentacions relacionades amb els objectes d'estudi de la disciplina, i comunicar-les de manera clara, rigorosa i precisa.

4. Treball individual i en equip.
4.1. Planificar l'estudi i gestionar el temps de manera que l'activitat acadèmica sigui compatible amb altres activitats i responsabilitats.
4.2. Treball en equip per a demostrar la capacitat d'escoltar els a Treball en equip per a demostrar la capacitat d'escoltar els altres, fer aportacions a les discussions i si cal exercir el lideratge de manera efectiva.

Continguts

Aquests són els mòduls de què consta el llibre de materials que acompanya l'assignatura:

 • Mòdul 1: La sociolingüística de la variació
 • Mòdul 2: La sociologia del llenguatge
 • Mòdul 3: La sociolingüística de la interacció
 • Mòdul 4: La sociolingüística crítica

Trobaràs tots els detalls desglossats de cada mòdul en els materials que hauràs rebut en paper o bé el en web (i pdfs) que trobaràs en l'apartat de recursos de l'aula.

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Maria Teresa Puigdevall Serralvo

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE