Accès obert Vols més informació?

Presentació

La sintaxi és la disciplina que s'ocupa de com combinam les paraules per tal de construir oracions. Estudia, per tant, el que podríem considerar l'esquelet de la llengua: les estructures internes que serveixen de suport a les paraules que formen oracions.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Malgrat la facilitat amb què els parlants d'una llengua construïm oracions, la naturalesa de molts dels conceptes i de les classificacions emprats per a l'estudi de la sintaxi és encara motiu de debat i controvèrsia.

En l'assignatura L'estructura de les llengües (o alternativament en l'assignatura Lingüística general II) vau tenir l'oportunitat de conèixer els principis de la sintaxi des del punt de vista de l'enfocament cognitivista, que va néixer a finals dels anys setanta i que es va consolidar al llarg dels anys vuitanta i noranta com una alternativa al paradigma generativista. En aquesta assignatura aprofundirem en la sintaxi catalana des d'aquest marc teòric, el de la lingüística cognitiva. Aquesta aproximació a la sintaxi parteix de la idea que els conceptes gramaticals -les categories (nom, pronom...) i les funcions (subjecte, CD...)- constitueixen classes amb elements prototípics i també amb elements perifèrics. A més, aquestes classes sovint no es poden definir mitjançant condicions necessàries i suficients, sinó a partir de feixos de trets que els elements prototípics acompleixen.

Però tot això ja ho anireu veient a mida que llegiu els excel·lents materials que ha confeccionat Maria Josep Cuenca, professora de la Universitat de València, que probablement ja coneixeu per les seves publicacions. Es tracta d'uns materials clars i entenedors, ben il·lustrats amb exemples i plens d'exercicis basats en textos reals -i no, com sovint passa en llibres sobre sintaxi, en oracions preparades ad hoc.

Objectius i competències

Objectius

L'assignatura pretén fornir uns coneixements teòrics sobre els fonaments de la sintaxi catalana i desenvolupar la capacitat i l'habilitat pràctica d'analitzar la llengua en el seu pla sintàctic. Aquests coneixements i aquestes habilitats s'impliquen mútuament i són igualment necessaris en l'estudi de la sintaxi de la llengua. Per aquesta raó, més que no pas memoritzar conceptes teòrics i procediments d'anàlisi, el que ens cal és arribar a familiaritzar-nos-hi, comprendre'ls, dominar-los i saber aplicar-los conseqüentment en l'anàlisi de qualsevol text de la llengua, sense que l'anàlisi sintàctica sigui en ella mateixa la finalitat del curs, sinó el principal instrument de treball.

L'objectiu últim de l'assignatura té un doble vessant: l'adquisició d'uns coneixements -els fonaments de la sintaxi catalana- i el desenvolupament de l'habilitat d'analitzar des del punt de vista sintàctic la nostra llengua. És per tant una assignatura teoricopràctica, en què, més que memoritzar conceptes, es tracta d'aprendre a emprar els conceptes teòrics com a eina per a l'anàlisi de textos reals.

Més concretament, els coneixements que ens proposem assolir són els següents:

 • Entendre la sintaxi com a interacció entre categories i funcions.
 • Saber identificar i definir les funcions oracionals.
 • Ser capaç de definir i d'identificar les categories nominals (nom, adjectiu, determinant i quantificador).
 • Saber identificar i definir les categories no nominals (especialment el verb).
 • Analitzar l'estructura dels sintagmes.
 • Familiaritzar-se amb les característiques distintives de les principals construccions sintàctiques del català.
 • Diferenciar els diversos tipus d'oracions compostes.

Competències

Les competències que es treballen en l'assignatura són les següents:

 • Conèixer els principals corrents teòrics i metodològics de l'estudi de la llengua.
 • Saber com s'analitza l'estructura de les oracions i saber-ho fer per al català, d'acord amb un marc teòric o metodològic determinat.
 • Conèixer la terminologia relativa a la disciplina i utilitzar-la de manera adient.
 • Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.

Finalment, per la nostra part, ens proposem que el temps que hagueu de dedicar a la sintaxi sigui proporcional al nombre de crèdits de l'assignatura: una mitjana de 8-10 hores setmanals (si bé, lògicament, per a alguns pot ser una mica més o una mica menys).

Continguts

 1. La sintaxi: conceptes i fonaments teòrics
 2. Les funcions gramaticals
 3. Les categories nominals
 4. El verb
 5. L'oració

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Marta Coll Florit

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE