L'objectiu d'aquesta assignatura és familiaritzar l'estudiant amb les principals característiques de la gestió del patrimoni cultural en la societat contemporània. Ens centrarem en l'anàlisi de les institucions, els marcs d'actuació, les missions i en el propi concepte com una realitat en constant transformació.

Crèdits: 5 ECTS

Duració: 125 hores

Inici: 18 octubre 2017

Per això es considera el patrimoni cultural com un sector amb característiques pròpies i en conseqüència es proposarà a l'alumne una aproximació holística que superi els límits de les institucions museístiques.

Objectius i competències

Objectius

 • Capacitat per entendre les implicacions en la gestió que l'evolució i transformació del concepte de patrimoni cultural ha implicat.
 • Reconèixer les diverses tipologies i usos del patrimoni.
 • Capacitat per explorar la seva relació amb altres sectors culturals.
 • Comprensió del paper del patrimoni com a element d'estratègies socials: inclusió, gestió de la immigració, col·lectius en risc d'exclusió, entre d'altres.
 • Conèixer els principals debats d'actualitat sobre aquest àmbit.
 • Valorar el paper de les tecnologies de la informació i la comunicació i els dispositius mòbils i xarxes socials en la conservació, gestió i difusió del patrimoni.


Competències

Competències bàsiques i generals:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Competència per incorporar-se i adaptar-se a una funció de gestió cultural en diferents àmbits, contextos i nivells amb creativitat i innovació i respectant la diversitat cultural i les diferents expressions culturals.

Competències transversals:

 • Competència per identificar necessitats, situacions, problemàtiques i oportunitats culturals de l'entorn que requereixin una intervenció professional i especialitzada.

Competències específiques:

 • Competència avançada per reconèixer les especificitats dels diferents sectors culturals i creatius i la seva aplicació en les accions pròpies de la gestió cultural.
 • Capacitat per a dissenyar i aplicar plans d'actuació en cooperació cultural per al desenvolupament i relacions culturals internacionals.

Continguts

Per aproximar aquests objectius es treballaran els eixos temàtics següents:

 • Patrimoni cultural: concepte, evolució i transformació.
 • Patrimoni cultural com a eina de transformació sociocultural i desenvolupament territorial.
 • Els públics del patrimoni.
 • Evolució del patrimoni cultural a través de les TIC, tècniques, elements i xarxes.

Us detallem els continguts i les lectures que treballarem en cada unitat temàtica.


Unitat 1. Patrimoni cultural: concepte, evolució i transformació.

La primera unitat de l'assignatura és un mòdul introductori que ens servirà per a analitzar el mateix concepte de patrimoni, tot fent un recorregut per les diferents definicions que la UNESCO - l'Organització de les nacions Unides per a l'Esport, la Ciència i la Cultura - ha anat fet al llarg del temps, des de la primera vegada que es parla de patrimoni l'any 1931 a la Carta d'Atenes, fins la darrera definició feta l'any 2003.

Com a material de lectura teniu un mòdul en format pdf o web accesible a l'aula anomenant "Patrimoni cultural" així com una selecció de lectures.


Unitat 2. Patrimoni cultural com a eina de transformació sociocultural i desenvolupament territorial.

En aquesta segona unitat prendrem una de les idees vinculades a la mateixa definició de patrimoni que és la de preservar i conservar quelcom que té un valor per a un grup o col·lectiu, tenint en compte que les definicions acceptades globalment en termes de polítiques culturals parteixen de la UNESCO i per tant amb una certa visió -no tots els països hi són representats.

Per tant si patrimoni és allò a què donem valor, qui li dona valor?. És en aquest sentit que el patrimoni ha de tenir la voluntat de ser inclusiu i per tant ser sensible a les diferents veus. Per altra banda, el patrimoni i l'ús que en fem ens permet atorgar-li un component de transformació social.

Per a aquesta unitat us proposem unes lectures d'estudi que ens aproximaran a diferents visions de l'ús del patrimoni com a narrador d'allò "altre" o diferent i per tant explicatiu de grups minoritaris, com a patrimoni capaç de la transformació social a partir de la inclusió social i com a patrimoni-espectacle o com a oci que ens permet una incidència en l'entorn social i territorial.


Unitat 3. Els públics del patrimoni.

La tercera unitat aborda el públic/s del Patrimoni, qui visita aquest patrimoni. Si a la primera unitat reflexionàvem sobre el concepte de Patrimoni, a la segona analitzàvem aquest des del punt de vista de la pluralitat i usos que se li donen, en aquesta unitat ens dirigim als usuaris d'aquest patrimoni.

Com a material de treball tenieu una selecció de lectures que us ajudaran a compendre la importància de conèixer el vostre públic, us donaran les eines per arribar a conèixer aquest públic i com treballar amb ell. També veureu algun estudi de cas que us permetra veure, per exemple, l'aplicació de les estratègies del màrqueting a la cultura.


Unitat 4. Evolució del patrimoni cultural a través de les TIC, tècniques, elements i xarxes.

En la darrera unitat de l'assignatura abordarem el patrimoni cultural i les tecnologies de la comunicació i la informació. Si en l'anterior unitat parlàvem de conèixer el nostre públic en aquesta darrera unitat ens plantejarem com podem comunicar-nos amb el nostre públic. Hem de tenir en compte, però, que la comunicació gràcies a les noves tecnologies ha canviat molt i a un ritme força ràpid i això fa que no únicament veiem la importància de la comunicació -cal recordar que aquesta és una de les eines que té el màrqueting per a conèixer i aproximar-se al seu públic objectiu o target- sinó de conèixer les noves eines per a comunicar.

Si fa uns anys dins l'àmbit del patrimoni parlar de publicitat per a donar a conèixer una exposició, per exemple, ja suposava per molts professionals del sector quelcom revolucionari el fet de que una peça del museu com pot ser el Miguelón del Museu de l'Evolució Humana ens parli del que hi ha al museu a través del seu perfil de twitter pot semblar un abisme.

Les noves tecnologies també han afectat a com donem a conèixer aquest patrimoni, com apuntàvem al principi les tecnologies d'internet permeten aproximar de manera virtual el patrimoni al públic sense que coincideixin en l'espai o temps.

Tot això, obre la caixa de pandora i alhora un món d'infinites possibilitats que suposarà el repte per als nous gestors culturals.

Per a aquesta unitat hem seleccionat materials diversos, que tant us donaran el marc de la importància de la comunicació en l'àmbit del patrimoni, com us faran reflexionar sobre si aquestes noves tecnologies suposen un benefici o bé un perjudici per al patrimoni, així com també veuren a través d'aquestes lectures les possibilitats i la necessitat d'aplicar les noves formes de comunicació social en l'àmbit dels museus.

Materials

L'estudiant disposa a l'apartat Recursos, Materials i fonts, Lectures de les lectures obligatòries de l'assignatura en format pdf. També les trobareu referenciades en cada unitat.

Amb aquestes lectures obligatòries, formades per una selecció d'articles acadèmics o capítols de llibres especialitzats, treballarem l'assignatura, sense oblidar la possibilitat que l'equip docent de l'assignatura us pugui anar enviar enllaçoc complementaris a través del Tauler de l'aula.

Aquestes lectures, d'autors i estils molt diversos no pretenen en cap moment ser un estudi exhaustiu, lineal i enciclopèdic: més aviat són textos suggeridors, on podreu trobar respostes però que sobretot esperem que us provoquin noves preguntes que us obrin la possibilitat de camins personals d'estudi.

A cada Unitat trobareu detallades i refererenciades les lectures obligatories, per tal d'ajurdar-vos a fer un adequat seguiment del curs i poder emmarcar les lectures obligatòries seleccionades en el marc dels continguts de l'assignatura.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Matrícula i preu

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

 

Assegurança gratuïta de matrícula

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol (és a dir, als qui en el DNI o NIE teniu una adreça espanyola). D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures

 

+ Consulta l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 327,00 €

Matrícula oberta

Matricula't

Inici de docència: març 2017

Informació de preu i matrícula

Vols més informació?

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE

Vols més informació?

Pref.Ex.: + 34
Telèfon fixEx.: 932532300
Pref.Ex.: + 34
Telèfon mòbilEx.: 123456789
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
LadaEx.: 234
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324
Pref.Ex.: + 34
Telèfon de contacteEx.: 4585324