Accès obert Vols més informació?

Edició de textos catalans

Assignatura

Presentació

Edició de textos catalans forma part del programa dels estudis de Llengua i Literatura Catalanes. La filologia s'ha d'entendre com la tècnica de recuperació, edició i hermenèutica dels textos conservats. En aquesta assignatura, doncs, ens proposem descriure els mecanismes de recuperació i edició de textos. Aquest és un propòsit que ha d'interessar tant l'estudiós de la llengua com el de la literatura. L'edició més o menys correcta d'un text és pas ineludible per a la seva divulgació i el seu futur estudi. És, per tant, necessari per a qualsevol filòleg conèixer el procés d'edició d'un text, en aquest cas català, com a requisit imprescindible per a la seva anàlisi.

Crèdits: 6 ECTS

Duració: 150 hores

Inici: 20 setembre 2017

Idioma: català

Objectius i competències

L'assignatura té dos grans objectius. El primer, i més evident, és el de conèixer els mecanismes pels quals hom pot editar un text i fer-lo conèixer als seus contemporanis partint d'un suport escrit --com pot ser un còdex medieval o un manuscrit d'autor--, de la transmissió oral --com pot ser la cançó tradicional-- o de suport electrònic. Per realitzar aquesta feina, s'han d'utilitzar unes determinades pautes i uns mecanismes que la ciència filològica ha anat desenvolupant al llarg, sobretot, d'un segle i escaig. Mecanismes que s'han d'aplicar partint tant d'un coneixement efectiu de l'evolució de la llengua i de la normativa, com també d'un coneixement de la història del suport i de la transmissió de textos.

L'altre gran objectiu, potser més abstracte, però tant o més important, és que l'estudiant assoleixi un "criteri". La filologia, com qualsevol altra disciplina del coneixement, no ha estat innocent. La tria de determinats mecanismes fa que l'edició d'un text sigui un procés sempre subjectiu i sensible a la crítica.

Desitgem que l'estudiant després d'haver cursat aquesta assignatura no tan sols conegui els mecanismes per a l'edició d'un text en llengua catalana, sinó també que assoleixi un esperit crític suficient per poder avaluar la qualitat filològica i els propòsits dels textos que li arribin a través d'un suport escrit o d'una pantalla.

Aquesta assignatura ha de proporcionar uns coneixements aplicables a qualsevol estudi sobre literatura o lingüística. Durant els estudis de filologia catalana s'haurà de tractar amb textos editats amb objectius i procediments ben diversos. Una bona edició crítica és indispensable per a l'estudi d'un autor, d'una època. L'edició ha de ser, doncs, un tema recurrent.
 

Competències:

 1. Anàlisi de textos en català i/o altres llengües en els diferents nivells estructurals.
 2. Aplicació de coneixements de llengua, literatura, lingüística i processament del llenguatge en activitats específiques dels àmbits de l'assessorament lingüístic i les indústries culturals.

Competències específiques:

 1. Saber quins són els nivells d'anàlisi interna d'una llengua, quins en són els objectius i les aplicacions, i quines categories i mètodes d'anàlisi es fan servir.
 2. Conèixer els mètodes de l'estudi diacrònic de les llengües i saber analitzar un text català des d'una perspectiva diacrònica, i per tant situar-lo en el temps d'acord amb els seus trets formals.
 3. Aplicar les convencions de correcció d'originals i proves d'impressió intermèdies del procés editorial.
 4. Conèixer els processos de producció, distribució i consum de les obres literàries.
 5. Conèixer i saber aplicar els principis i mètodes de la crítica textual a l'edició de textos literaris. 

Competències transversals:

 1. Exercici de l'anàlisi i la síntesi.
 2. Resolució de problmes i formulació de preguntes.
 3. Treball individual i en equip.

Competències transversals específiques:

 1. Anàlisi i interpretació de material (dades o textos) de naturalesa complexa i de vegades ambigua.
 2. Resoldre problemes rellevants a la disciplina amb criteri i de manera efectiva, tot identificant, analitzant i definint els elements significatius.
 3. Treballar i aprendre de manera autònoma, i decidir amb criteri propi les estratègies per assolir els objectius previstos.

Continguts

Models i criteris de l'edició de textos

1. Producció i transmissió dels textos.

 • Del temps de l'autor al temps del lector
 • De la crítica textual a la Textual Culture
 • Crítica textual i textos literaris
 • La producció i la difusió dels textos
 • Testimonis i història textual
 • Original i còpies
 • Lliçons, variants i errors
 • La tradició manuscrita
 • La tradició impresa
 • La tradició oral
 • La tradició electrònica
 • Tipologia dels errors en la transmissió dels textos

2. Tipologies i mètodes d'edició.

 • Models d'edició
  • Crítica textual i edició de textos
  • Les edicions de reproducció mecànica
  • L'edició diplomàtica i l'edició interpretativa
  • L'edició crítica
  • Les edicions actualitzadores
 • Descripció i estudi dels testimonis
  • Història de la tradició
  • Codicologia i filologia material
  • La bibliografia textual
 • La reconstrucció de l'original perdut
  • Edició d'un text amb testimoni únic manuscrit
  • Edició d'un text amb testimonis manuscrits múltiples: el mètode Lachmann
  • El mètode de Bédier i el neolachmannisme
  • Les aportacions de Gianfranco Contini i l'escola italiana
  • Crítica textual i filogenètica
  • La reconstrucció de textos impresos: el copy-text
 • La filologia d'autor
  • Especificitat d'una disciplina filològica
  • Filologia d'autor i crítica literària
  • Crítica de les variants i models d'edició i d'aparats
  • Crítica genètica i models d'edició
  • Establiment del text i ús de signes en la filologia d'autor
 • Informàtica i edició filològica
  • Abast de les innovacions tecnològiques en la crítica textual
  • Conservació i disponibilitat dels testimonis
  • Informatització dels processos de col·lació i de constitució dels aparats
  • Models d'edicions filològiques electròniques

3. L'edició en la història de la cultura i de les idees

 • Introducció
 • Dels orígens de la nostra cultura: el text
 • La impremta: la revolució Gutenberg?
 • Naixement i apologia de la filologia catalana
 • Il·lustració i historiografia literària
 • La primera erudició romàntica
 • Les bases de la filologia catalana moderna
 • La bibliografia i els editors de començament del segle XX
 • Edició de textos i codificació de la llengua
 • La institucionalització de la cultura
 • La desfeta i la cultura resistencial
 • L'intent de reprendre la normalitat
 • Els nous suports: esbós d'una etapa preliminar

4. L'edició de textos catalans medievals.

 • Transmissió dels textos medievals
  • Manuscrits i impresos
  • Els manuscrits: aspectes materials i d'organització
  • Còpies i copistes
  • La transmissió impresa
 • Cinc qüestions instrumentals
  • Detecció d'errors paleogràfics
  • La llengua del text, la llengua de l'època i l'usus scribendi
  • Mètrica i rimes
  • Tradicions literàries i intertextualitat
  • De l'apart de variants a l'anotació del text
 • Criteris de tractament del text i de representació gràfica
  • La modernització gràfica dels textos catalans
 • Una mica d'història i uns quants casos
  • La poesia: cançoners i edicions de poetes
  • La poesia: Ausiàs March
  • La prosa: Ramon Llull
  • La prosa: historiografia
  • La narrativa: de la novel·la cavalleresca a l'Espill
  • La prosa d'art: de Metge a Corella
  • Traduccions
 • Conclusió

5. L'edició de textos catalans moderns.

 • Introducció
 • La llengua
 • La transmissió impresa i manuscrita de la literatura en llengua catalana
  • La transmissió impresa
  • La transmissió manuscrita
 • La tradició catalana d'edició de textos moderns
  • Tradició antiga. L'edició moderna de textos medievals
  • Tradició antiga. L'edició de textos moderns
  • El segle XIX
  • El segle XX. Dels inicis als anys setanta
  • El segle XX. Des dels vuitanta fins a avui
 • La fixació del text. Els aparats i l'anotació.
 • Criteris de representació gràfica
  • La fixació del text
  • Els aparats i l'anotació
  • Criteris de representació gràfica

6. L'edició de textos catalans contemporanis.

 • Models lingüístics dels textos contemporanis
 • Els criteris dispars en l'edició de textos contemporanis
 • Tractament de les lliçons formals en els textos contemporanis
  • Tractament crític de les lliçons formals
  • Tractament normalitzador de les lliçons formals
 • Voluntat d'autor i establiment del text base en els textos contemporanis
  • Publicació i intervencionisme editorial
  • Norma lingüística i canvis editorials
  • Voluntat d'autor i coautoria
  • Voluntat d'autor i edicions pòstumes
  • Fixació del text i aparat de variants en les edicions de textos catalans contemporanis
 • Crítica catalana i variants d'autor

Materials

Els materials didàctics d'aquesta assignatura consten d'apunts en suport paper i en format web.

Requisits previs

No cal tenir coneixements previs específics per cursar aquesta assignatura.

 

Titulació

El seguiment i la superació de les assignatures cursades porta a l'obtenció d'un certificat de la UOC. Aquest document permetrà la convalidació -o reconeixement- amb les assignatures dels estudis universitaris de la UOC sempre que es reuneixin els requisits previs determinats.

 

Professorat

Olívia Gassol Bellet

Requisits tècnics

Per al seguiment d'aquesta assignatura és necessari disposar d'un ordinador de sobretaula o portàtil amb connexió a internet (per banda ampla, ADSL o cable) i un monitor amb una resolució mínima de 1.024 x 768 píxels. Per a poder consultar alguns materials també pot ser necessari un lector de DVD.

És recomanable que la CPU (sigui d'un ordinador de sobretaula o d'un portàtil) tingui com a mínim 2 GB de memòria RAM i 2 GHz de velocitat de processador.

És necessari un sistema operatiu Windows XP (o superior), Mac OS o Linux*. També es necessita tenir instal·lat un dels navegadors següents: Internet Explorer 9.0 (o superior), Mozilla Firefox o Chrome.

* A causa de la gran varietat de distribucions que hi ha, no especifiquem totes les versions possibles.

Procés de matrícula

Procés de matrícula

1. Formularis de matrícula

Emplena el formulari de matrícula del curs concret que t'interessa, que trobaràs a la part superior de la pàgina.

2. Accés al campus

Un cop feta la matrícula, rebràs les claus d'accés al Campus Virtual. És molt recomanable que hi accedeixis per a anar-te familiaritzant amb l'entorn. Al llarg del dia del començament de semestre s'activaran les teves aules virtuals al Campus.

Formes de pagament

El pagament dels cursos es fa amb targeta.

 1. TPVV: pagament amb una targeta de crèdit o de dèbit de qualsevol entitat financera, mitjançant el TPVV (terminal de punt de venda virtual) de «la Caixa».

Informació sobre el desistiment de matrícula

Descomptes

Si us podeu acollir a algun d'aquests descomptes ho heu d'indicar en el moment de fer la matrícula.

 • UOC Alumni: 10 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte si has obtingut un títol oficial (de grau, llicenciatura, diplomatura, enginyeria o màster universitari) o un màster o postgrau propi a la UOC.

 • UOC Alumni Premium: 15 % de descompte

Pots obtenir aquest descompte tots els membres d'Alumni Premium.

Assegurança gratuïta de matrícula 

La UOC ofereix una assegurança de matrícula per defecte i gratuïta als estudiants que fan uns estudis de durada mínima d'un semestre i que resideixen a l'Estat espanyol. D'aquesta manera, si us trobeu en una situació imprevista i no podeu pagar la matrícula, la Universitat us ajuda a continuar amb els vostres estudis.

L'assegurança cobreix els estudiants de graus, màsters universitaris, especialitzacions, postgraus i màsters propis, cursos d'Assignatures per a cursar lliurement i del Centre d'Idiomes Moderns, diplomatures, enginyeries i llicenciatures. 

 

+ Consulta la informació de l'assegurança gratuïta d'atur o malaltia per continuar estudiant

Preu

Concepte Preu
Preu del curs 319,00 €

Propera matrícula:
novembre 2018

Inici de docència: febrer 2019

Informació de preu i matrícula

La UOC en xifres

  54.022

  estudiants

  58.792

  graduats

  6.438

  aules obertes

  3.692

  docents

Reinventant la universitat

El model educatiu de la UOC

Per què escollir la UOC?

El moment de ser #eltuquevolsser és SEMPRE